OKRESNÝ ÚRAD SNINA
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Partizánska 1057, 069 01  Snina

Číslo spisu
OU-SV-OSZP-2024/000474-022
Snina
04. 06. 2024
Logo
Rozhodnutie
zo zisťovacieho konania navrhovanej činnosti ,,I/74 Ubľa – most 74-042 (M5960)“
Popis konania / Účastníci konania
Slovenská správa ciest Bratislava, Dúbravská cesta 1152/3, 841 04 Bratislava v zastúpení Investičná výstavba a správa ciest Košice, Kasárenské námestie 4, 040 01 Košice.
Výrok
Okresný úrad Snina, odbor starostlivosti o životné prostredie ako orgán štátnej správy pre tvorbu a ochranu životného prostredia podľa ustanovenia § 1 ods. 1 písm. c) a ustanovenia § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanovením § 3 ods. 1 zákona číslo 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako príslušný orgán podľa § 3 písm. k) v spojení s § 56 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, rozhodol podľa § 29 ods. 2 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na základe zámeru navrhovanej činnosti ,,I/74 Ubľa – most 74-042 (M5960)“, ktorý predložil navrhovateľ Slovenská správa ciest Bratislava, Dúbravská cesta 1152/3, 841 04 Bratislava v zastúpení Investičná výstavba a správa ciest Košice, Kasárenské námestie 4, 040 01 Košice, IČO: 00003328 po vykonaní zisťovacieho konania takto: Zámer navrhovanej činnosti ,,I/74 Ubľa – most 74-042 (M5960)“ umiestnenej v Prešovskom kraji, v okrese Snina, na parcelách CKN č. 1657, 1371, 1378, 1358, 1438, 1455, 1646, 1656 v katastrálnom území obce Ubľa sa nebude posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V súlade s ustanovením § 29 ods. 13 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 24/2006 Z. z.“) sa určujú nasledovné podmienky na eliminovanie alebo zmiernenie vplyvu navrhovanej činnosti na životné prostredie: 1. Dodržať hranice dočasných záberov. Pred začatím prác v teréne viditeľne a pevne vytýčiť plochy dočasných záberov a počas celej doby výstavby ich striktne dodržiavať. Zamedziť akýmkoľvek aktivitám, súvisiacim s výstavbou, mimo týchto plôch (pohyb mechanizmov, umiestňovanie skládok materiálu alebo výkopovej zeminy,...). 2. Eliminovať riziko úniku cementovej malty do vodného prostredia kvôli minimalizácii lokálneho úhynu rýb a ostatných vodných živočíchov. 3. Tesne pred začiatkom prác súvisiacich so zásahom do vodného toku, je potrebné realizovať záchranný odlov rýb špeciálnym agregátom v úseku 25 m pod a 25 m nad mostným objektom, a to najmä so zameraním na plytčiny a nánosy, kde sa môže vyskytovať niektoré ohrozené druhy a plôdiky rýb do veku jedného roka. Odlovené ryby preniesť na inú vhodnú lokalitu vzdialenú minimálne 300-500 m od mosta. Toto opatrenie realizovať po dohode s miestnou organizáciou Slovenského rybárskeho zväzu a Správou NP Poloniny. Následne každý deň pred začiatkom prác v riečisku realizovať mechanické plašenie rýb. 4. Obmedziť pohyb stavebných mechanizmov v riečisku. 5. Minimálne 14 dní vopred oznámiť začiatok prác e-mailom alebo telefonicky na Správu NP Poloniny (poloniny@nppoloniny.sk, 057 762 44 24). 6. Výrub drevín uskutočniť výhradne mimo vegetačného obdobia, predovšetkým od 1.októbra do konca februára. Na vysádzanie, stínanie a odstraňovanie stromov a krov v korytách vodných tokov, na pobrežných pozemkoch a v inundačných územiach je potrebné povolenie orgánu štátnej vodnej správy v zmysle § 23 ods. 1 vodného zákona. 7. Pred podaním žiadosti o výrub realizovať podrobnú inventarizáciu drevín a v rámci nej navrhnúť taktiež aj primeraný rozsah náhradnej výsadby brehových porastov po dohode so správcom toku. 8. Dodržať požiadavky a povinnosti vyplývajúce zo zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov a zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov. Na uskutočnenie stavby vo vodách a na pobrežných pozemkoch je potrebný súhlas orgánu štátnej vodnej správy v zmysle § 27 ods. 1 písm. a) vodného zákona. K žiadosti o súhlas je potrebné doložiť stanovisko správcu vodného toku a projektovú dokumentáciu. Súhlas je v zmysle § 27 ods. 5 vodného zákona podkladom na konanie podľa osobitných predpisov a zaniká, ak sa takéto konanie nezačalo do jedného roka od vydania súhlasu. V zmysle § 49 ods.2 vodného zákona, pobrežnými pozemkami v závislosti od druhu opevnenia brehu a druhu vegetácie pri vodohospodársky významnom vodnom toku sú pozemky do 10 m od brehovej čiary a pri drobných vodných tokoch do 5 m od brehovej čiary. 9. Pri úprave koryta zabezpečiť, aby malo dno koryta tanierový profil, ktorý zaisťuje dostatočnú hĺbku v období sucha a zároveň vytvára pozvoľný prechod medzi vodným prostredím a suchými brehmi. 10. Zhotoviteľ stavby je povinný vypracovať povodňový plán zabezpečovacích prác na celé obdobie výstavby až do nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o užívaní stavby v zmysle § 10 ods. 2 písm. e) zákona č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov a zaslať na odsúhlasenie správcovi vodného toku SVP, š.p., Povodie Bodrogu, odštepný, Trebišov. Povodňový plán zabezpečovacích prác zhotoviteľa stavby na vodnom toku alebo v inundačnom území vodného toku schvaľuje Okresný úrad Snina, odbor starostlivosti o životné prostredie v zmysle § 25 písm. c) bod 7. zákona č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov. 11. Počas realizácie prác neumiestňovať stavebný materiál do prietočného profilu a na miesta, z ktorých by mohol byť splavený do koryta toku pri zvýšených stavoch. Počas vykonávania stavebných prác dbať, aby stavebnými mechanizmami nedošlo k znečisteniu podzemných a povrchových vôd ropnými látkami a inými látkami škodiacimi vodám. V zmysle § 39 ods. 11 umývať motorové vozidlá a mechanizmy v povrchových vodách alebo odkrytých podzemných vodách, alebo na miestach, z ktorých by uniknuté pohonné látky alebo mazivá mohli vniknúť do povrchových vôd a do podzemných vôd, je zakázané. 12. Pred začatím stavby realizovať doplňujúci podrobný inžinierskogeologický prieskum, dva prieskumné vrty dĺžky min. 15 m (v mieste opory 1 a v mieste opory 2) za účelom overenia základových pomerov. 13. V prípade realizácie prestavby mosta M5960 súbežne s mostom M7607 prehodnotiť význam a technické riešenie dočasnej obchádzky cesty I/74 (SO 201) 14. V prípade zistenia, resp. narušenia archeologických nálezov, bezodkladne (najneskôr na druhý deň) oznámiť nález Krajskému pamiatkovému úradu. Nález ponechať bez zmeny až do ohliadky Krajským pamiatkovým úradom, resp. ním poverenou odborne spôsobilou osobou. Do ohliadky je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu. 15. Počas výstavby je potrebné rešpektovať všeobecne platné opatrenia vzťahujúce sa bežné stavebné práce: udržiavanie dobrého technického stavu vozidiel, skrápanie ciest v období sucha, nakladanie s odpadmi, skrývka humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy,.... 16. V prípade havárie (únik ropných látok zo stavebných mechanizmov, resp. prepravovaných látok škodiacich vodám) počas výstavby je potrebná okamžitá sanácia, odstránenie kontaminovanej zeminy a horninového substrátu. 17. V následnej projektovej dokumentácii je potrebné primerane navrhnúť konkrétne opatrenia uvedené v prílohe číslo 8 k vyhláške č. 248/2023 Z.z. o požiadavkách na stacionárne zdroje znečisťovania ovzdušia. 18. O súhlas na využívanie odpadov na spätné zasypávanie podľa § 97 ods. 1 písm. s) zákona o odpadoch požiadať Okresný úrad v sídle kraja (§ 107 písm. t) zákona o odpadoch). 19. Pri dočasnom premostení dodržať normálnu zaťažiteľnosť mosta 32 ton a výhradnú 40 ton. 20. S realizáciou stavby možno začať až po nadobudnutí a overení právoplatnosti stavebného povolenia, vydaného príslušným stavebným úradom. Upozornenie Podľa § 24 ods. 2 zákona č. 24/2006 Z. z. dotknutá verejnosť má postavenie účastníka v konaniach uvedených v tretej časti a následne postavenie účastníka v povoľovacom konaní k navrhovanej činnosti alebo jej zmene, ak uplatní postup podľa odseku 3, ak jej účasť v konaní už nevyplýva z osobitného predpisu. Na odôvodnené písomné stanoviská a pripomienky podané v konaní podľa tretej časti tohto zákona o ktorých už bolo rozhodnuté, sa nemusí prihliadať v povoľovacom konaní k navrhovanej činnosti. Právo dotknutej verejnosti na priaznivé životné prostredie, ktorá prejavila záujem na navrhovanej činnosti alebo jej zmene postupom podľa odseku 3, môže byť povolením navrhovanej činnosti alebo jej zmeny alebo následnou realizáciou navrhovanej činnosti alebo jej zmeny priamo dotknuté. Podľa § 38 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z. z. ak príslušný orgán zistí nesúlad návrhu na začatie povoľovacieho konania k navrhovanej činnosti s týmto zákonom alebo s rozhodnutím vydaným podľa tohto zákona, alebo s jeho podmienkami, vydá záväzné stanovisko, v ktorom túto skutočnosť uvedie a zároveň poučí navrhovateľa. Ak zistený nesúlad spĺňa kritéria zmeny navrhovanej činnosti uvedenej v § 18 ods. 1 alebo ods. 2 zákona č. 24/2006 Z. z., príslušný orgán upozorní na povinnosť doručiť príslušnému orgánu oznámenie o zmene navrhovanej činnosti. Podľa § 38 ods. 6 zákona č. 24/2006 Z. z., rozhodnutie povoľujúceho orgánu musí obsahovať podmienky, ktoré určil príslušný orgán v rozhodnutí vydanom v zisťovacom konaní.
Odôvodnenie
Navrhovateľ, Slovenská správa ciest Bratislava v zastúpení Investičná výstavba a správa ciest Košice, Kasárenské námestie 4, 040 01 Košice, IČO: 00003328 (ďalej len navrhovateľ) predložil dňa 19.04.2024 v písomnej aj elektronickej forme Okresnému úradu Snina, odboru starostlivosti o životné prostredie podľa § 29 ods. 1 písm. a) zákona 24/2006 Z. z. zámer navrhovanej činnosti „I/74 Ubľa - most 74-042 (M5960)“ (ďalej len zámer). Dňom doručenia zámeru bolo začaté zisťovacie konanie vo veci posúdenia predloženého zámeru navrhovanej činnosti. Navrhovaná činnosť je podľa prílohy č. 8 zákona 24/2006 Z. z. zaradená do kapitoly č. 13. – Doprava a telekomunikácie, položka č. 8. Výstavba cestných mostov (na cestách I. a II. triedy) a železničných mostov, časti B – bez limitu a okrajovo aj do kapitoly č. 10 – Vodné hospodárstvo, položka č. 7. Objekty protipovodňovej ochrany, časti B – bez limitu a v zmysle § 18 ods. 2 písm. b) zákona 24/2006 Z. z. podlieha zisťovaciemu konaniu podľa § 29 zákona 24/2006 Z. z. I. Povaha a rozsah navrhovanej činnosti: 1. Rozsah navrhovanej činnosti Stavba I/74 Ubľa most 74-042 (M5960) sa člení na tri stavebné objekty: 1. SO 101 Úprava cesty I/74 2. SO 102 Dočasná obchádzka cesty I/74 3. SO 201 Rekonštrukcia mosta M5960 SO 101 Úprava cesty I/74 V rámci tohto objektu je navrhovaná úprava cesty I/74 v katastrálnom území Ubľa. Smerové vedenie objektu kopíruje existujúce smerové vedenie cesty I/74. Na začiatku a konci úpravy sa plynulo napája na smerové vedenie cesty I/74 v priľahlých úsekoch. Výškové vedenie komunikácie sa začína plynulým napojením na existujúcu niveletu cesty a je následne prispôsobené výškovému osadeniu mostného objektu (sklon na moste 0,5%). Šírkové usporiadanie obchádzky zodpovedá pôvodnému šírkovému usporiadaniu na ceste I/74, t.j. kat. C7, 5/50 s rozšírením na kategóriu C9, 5/50, ktorá je navrhnutá na moste. Spôsob odvodnenia cesty I/74 zostáva zachovaný. V rámci rekonštrukcie sa nespevnené krajnice spevnia vrstvou štrkodrviny fr. 0/32 hrúbky 100 mm. Zemné práce na objekte budú pozostávať z odhumusovania svahov jestvujúceho cestného telesa, vybudovania pláne pod vozovku, zriadenia násypu cestného telesa a zahumusovania svahov zemného telesa. Z dôvodu zachovania bezpečnosti cestnej premávky sú navrhnuté zvodidlá (riešené v rámci SO 201) a smerové stĺpiky. SO 102 Dočasná obchádzka cesty I/7 Most M5960 je v zlom technickom stave, a preto bude potrebná úplná uzávera cesty I/74 v mieste mosta. Na zabezpečenie prístupu a obsluhy územia je preto navrhnutá dočasná obchádzka cesty. Dočasná obchádzka je na svojom začiatku napojená na cestu I/74 v kilometrickom staničení cesty I/74 podľa cestnej databanky v km 53,896 a na konci v km 54,001. Zemné práce na obchádzke budú pozostávať z odhumusovania svahov jestvujúceho cestného telesa, vybudovania pláne pod vozovku a zriadenia násypu cestného telesa. V mieste križovania dočasnej obchádzky cesty I/74 s potokom Luh bude vybudovaná oceľová rozoberateľná konštrukcia dĺžky 13,55. Po ukončení rekonštrukcie mosta M5960 bude verejná doprava presmerovaná na nový most, mostné provizórium sa odstráni. Terén v okolí mosta sa upraví do pôvodného stavu. SO 201 Rekonštrukcia mosta M5960 Demolácia jestvujúceho mosta Demolácia konštrukcie mosta bude prebiehať po zhotovení dočasného dopravného značenia a vybudovaní dočasnej obchádzky cesty I/74 (SO 102). Všetky zemné práce a búranie nosnej konštrukcie sa budú realizovať v jednej etape. Živičné vrstvy vozovky na moste a nadväzujúcom predmostí budú odstránené frézovaním asfaltu. Následne bude možné zahájiť búranie konštrukcie mosta demontážou mostného zábradlia. Po odstránení zábradlia sa pristúpi k odstráneniu železobetónovej rímsy vrátane spádových betónových vrstiev a vaňovej izolácie až po hornú hranu nosníkov Vloššák. Nosná konštrukcia z prefabrikovaných nosníkov bude postupne demontovaná po jednotlivých nosníkoch, ktoré budú v škárach z nosnej konštrukcie postupne odrezávané a znášané žeriavom zo spodnej stavby mimo konštrukciu mosta. Jednotlivé nosníky budú odvážané na schválenú skládku mimo stavby, kde budú zdemolované a materiál bude recyklovaný. Nosníky je nutné zo spodnej stavby mosta odstraňovať postupne od okraja mosta k jeho osi. Po odstránení nosníkov sa pristúpi k demolácii spodnej stavby na projektom predpísanú úroveň. Charakteristika nového mosta Novo navrhnutý most M 5960 je jednopodlažná trámová konštrukcia s dĺžkou 26 m. Nosná konštrukcia je navrhnutá z predpätých prefabrikovaných nosníkov dĺžky 18,0 m, výšky 0,95m so zmonolitňujúcou spriahovacou doskou hrúbky 200-310 mm. Šírka nosnej konštrukcie je konštantná 10600 mm. Priečny sklon povrchu nosnej konštrukcie spriahovacej dosky je strechovitý 2,5%. Na nosnej konštrukcii bude realizovaná celoplošná izolácia z natavovaných asfaltových izolačných pásov hrúbky 5mm. Izolácia sa bude ukladať na zapečaťujúcu vrstvu zhotovená zo špeciálnej dvojzložkovej hmoty na báze epoxidových živíc. Na okrajoch mosta a na krídlach sú navrhnuté obojstranné celomonolitické železobetónové rímsy šírky 800 mm a výšky pohľadovej časti 600 mm. Na rímsach je navrhnuté oceľové zábradelné zvodidlo. Terénne úpravy v okolí mosta Povrchová voda bude odvedená mostnými odvodňovačmi. Voda z odvodňovačov bude odvedená pod most do potoka Luh. Svahy pod mostom budú opatrené dlažbou z lomového kameňa hrúbky 0,30 m ukladané do betónu hrúbky min. 0,2 m. V rámci rekonštrukcie mosta sa upraví koryto potoka Luh. Úprava spočíva v odstránení existujúcej poškodenej dlažby, vyčistení koryta od nánosov a odpadu, vo vybudovaní lichobežníkového koryta a úrovňových betónových stabilizačných prahov na začiatku a na konci úpravy. Úprava sa na priľahlé úseky koryta potoka plynulo napojí zahádzkou z lomového kameňa dĺžky 5,0 m, resp. 10,0 m. Koryto je dimenzované na prietok storočnej vody Q100. 2. Súvislosť s inými činnosťami (jestvujúcimi, prípadne plánovanými) Nepredpokladajú sa iné súvislosti spôsobené očakávanými vplyvmi, mimo tých ktoré sú definované v tomto zámere. 3. Požiadavky na vstupy: Zábery pôdy: Trvalé zábery pôdy: Nové trvalé zábery mimo jestvujúceho cestného telesa, resp. pôdorysu mosta (parcela KNC č. 1646 a 1656) sa nevyžadujú. Dočasné zábery pôdy: budú súvisieť so zriadením manipulačných priestorov pre demoláciu súčasného a výstavbu nového mosta (SO 201) a pre zriadenie dočasnej obchádzky cesty I/74 (SO 102). Spotreba vody, energetické a surovinové zdroje: Prestavba mosta č. M5960 v predkladanom rozsahu nevyžaduje výstavbu nových inžinierskych sietí. Stavebné materiály na výstavbu (štrk, kameň, betón atď.) budú zabezpečované z jestvujúcich prevádzok, bez potreby otvárania nových lomov, zemníkov či depónií. Prípadná potreba elektrickej energie počas výstavby bude zabezpečovaná z mobilných zdrojov. Voda na pitné účely bude na stavenisko dovážaná v menších baleniach. Dopravná a iná infraštruktúra: Vzhľadom k tomu, že sa jedná o prestavbu súčasného mosta, všetky napojenia na existujúce komunikácie zostanú po ukončení výstavby zachované. Mostný objekt je súčasťou cesty I/74. Počas prestavby mosta bude premávka na moste uzatvorená. Na obsluhy územia je preto navrhnutá dočasná obchádzka cesty I/74 v mieste výstavby mosta (SO102). Premávka na dočasnej obchádzke bude striedavá v jednom jazdnom pruhu s obmedzením rýchlosti na 30 km/hod. Prístup na stavenisko mosta bude po jestvujúcej cesty I/74. Vjazdy a výjazdy zo staveniska budú udržiavané v náležitom stave a znečistenie sa bude okamžite odstraňovať. Využívanie iných komunikácií počas výstavby sa nevyžaduje. Nároky na pracovné sily: V súvislosti s navrhovanou činnosťou nevznikajú požiadavky na nové pracovné miesta počas jej prevádzky. Počas výstavby pracovníkov pre realizáciu predmetnej stavby vrátane vyvolaných investícií zabezpečí dodávateľ stavby podľa ním zvoleného postupu výstavby a použitých technológií. Iné nároky: Neboli identifikované. 4. Údaje o výstupoch: Hluk a znečistenie ovzdušia: Počas výstavby dôjde k dočasnému zvýšeniu hlukovej záťaže a znečisteniu ovzdušia emisiami zo stavebných strojov. Tieto výstupy sú lokalizované na najbližšie okolie staveniska. Ich kvantitatívnu mieru pôsobenia nepovažujeme za významnú, pričom uvedené vplyvy budú časovo obmedzené a budú pôsobiť mimo zastavaného územia obcí. Počas prevádzky sa nepredpokladajú merateľné zmeny vo výstupoch z hľadiska hlukovej záťaže a emisií z dopravy na ceste I/74 oproti súčasnému stavu v danom území. Vibrácie, žiarenie, teplo a zápach: Počas prevádzky nedôjde k zmene oproti súčasnému stavu. Vibrácie budú vznikať na stavenisku počas výstavby, avšak ich intenzita bude minimálna a bude pôsobiť na malom priestore, mimo zastavaného územia obcí. Počas realizácie stavebných prac sa, okrem krátkodobých činnosti spojených s kladením asfaltových kobercov na vozovku, nepredpokladajú žiadne iné zdroje zápachu. Odpadové vody: Počas realizácie navrhovanej činnosti budú vznikať odpadové vody pri týchto technologických procesoch: - umývanie stavebných mechanizmov a zariadení - nesmie byť realizované v toku Ublianka, resp. v dotyku s tokom. - znečistené povrchové vody v prípade úniku ropných látok z mechanizmov, v dôsledku ich zlého technického stavu a nedostatočnej údržby. - odpadové vody zo sociálnych zariadení nebudú vznikať – stavenisko bude vybavené mobilnými chemickými WC. Počas výstavby môže dôjsť k lokálnemu splachu rozrušenej zeminy do toku Luh a jeho zakaleniu, ktoré je porovnateľné so zakalením vody pri búrkach. Pri prevádzke cesty I/74 vrátane mostného objektu M5960, tak ako aj doteraz vznikajú odpadové vody z povrchového odtoku zo spevnených plôch, ktoré sú prostredníctvom priečnych a pozdĺžnych sklonov odvádzané priamo na terén. Tento stav sa po rekonštrukcii cesty v danom úseku, vrátane prestavby mosta, nezmení. Odpady: Počas výstavby: Predpokladá sa vznik odpadov kategórie O – ostatné a N – nebezpečné v zmysle zákona o odpadoch č. 79/2015 Z. z. a vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov, jedná sa o odpady z demolačných, demontážnych, zemných a bežných stavebných prác. Ostatné odpady „O“ budú vznikať najmä pri búracích prácach - betón, bitúmenové zmesi, železo, oceľ, pri výrube drevín, činnosťou stavebných pracovníkov – komunálny odpad. Nebezpečné odpady „N“ budú vznikať z obalov náterových a tesniacich materiálov, zvyškov nebezpečných látok, handier z čistenia, pri používaní a bežnej údržbe používaného strojného zariadenia - čistenie strojného zariadenia znečisteného ropnými látkami, v prípade havárie – napr. roztrhnutie nádrže nákladného automobilu, úkapy nebezpečných látok a iné. Nakladanie s odpadmi bude vykonávané podľa zákona o dopadoch č. 79/2015 Z.z.. V mieste stavby sa bude s odpadmi narábať činnosťami R13 a D15 pred ich ďalším zhodnotením alebo zneškodnením prostredníctvom oprávneného subjektu. Ďalšie nakladanie s odpadmi bude zabezpečované oprávnenými osobami na zmluvnom základe. Stavebný odpad využiteľný ako zdroj druhotných surovín bude odovzdaný výkupcom alebo spracovateľom týchto odpadov. Recyklovateľný stavebný odpad (betón, bitúmenové zmesi) neznečistený škodlivinami bude odovzdaný na recykláciu. Použite výkopovej zeminy na terénne úpravy okolia stavby je podmienené vydaním súhlasu podľa § 97 ods.1 písm. s) zákona o odpadoch na povrchovú úpravu terénu. Za uloženie prebytočnej zeminy zodpovedá pôvodca odpadov. Miesto uloženie prebytočnej zeminy v prípade ak nebude uložená na riadenú skládku odpadu bude určené tak, aby bolo v súlade s platnou legislatívou. V mieste staveniska sa odporúča zriadiť triedený zber využiteľných druhov odpadov. Po ukončení stavebných prác je zhotoviteľ povinný odstrániť všetky zvyšky stavebného materiálu. Počas realizácie stavebných prác je povinný priebežne odstraňovať vznikajúci odpad jeho odvozom na určenú riadenú skládku a nezriaďovať dlhodobejšie medziskládky odpadov v mieste výstavby. Počas prevádzky: Počas prevádzky nedôjde k zmene v tvorbe a nakladaní s odpadom oproti súčasnému stavu. Prípadný odpad vznikajúci za premávky na pozemnej komunikácii bude odstraňovať organizácia, ktorá vykonáva údržbu cesty I/74. 5. Pravdepodobnosť účinkov na zdravie obyvateľstva: Počas výstavby: V tomto období sa predpokladá zvýšenie, resp. zmena pôsobenia nepriaznivých krátkodobých vplyvov súvisiacich s výstavbou. V území ako nový dočasný zdroj hluku a exhalátov bude pôsobiť samotné stavenisko, mimo obytného prostredia. Zvýši sa úroveň prašnosti v mieste stavby. Nakoľko tieto vplyvy budú pôsobiť iba krátkodobo a zväčša mimo obytného prostredia obcí, nepredpokladá sa, že v dôsledku ich pôsobenia môže dôjsť k zhoršeniu zdravotného stavu obyvateľov dotknutej oblasti. Zároveň v oblasti nie sú realizované iné činnosti, výstupy, z ktorých by mohli v kombinácii s výstupmi zo zmeny navrhovanej činnosti kumulatívne a synergicky negatívne pôsobiť na zdravotný stav obyvateľov v danej oblasti. Počas prevádzky: Očakávané pôsobenie vplyvov predkladanej navrhovanej činnosti vo vzťahu k možným zdravotným rizikám je rovnaké ako pri pôvodnom riešení, bez vplyvu oproti súčasnému stavu. 6. Ovplyvňovanie pohody života: Počas výstavby: Počas výstavby dôjde k dočasnému zvýšeniu hlukovej záťaže a miernemu znečisteniu ovzdušia emisiami zo stavebných strojov a stavebnej činnosti v stavbou dotknutom území. Tieto vplyvy sú lokalizovane na stavenisko, mimo zástavby obcí a neovplyvnia obytné prostredie v území. Priamo budú dotknutí obyvatelia, ktorí sa denne alebo nepravidelne pohybujú po ceste I/74 v úseku Ubľa – Ladomirov – Kolonica z dôvodu obmedzenia plynulosti premávky. Ovplyvnenie priemyselnej výroby a nevýrobných činností sa nepredpokladá. Počas prevádzky: Navrhovaná činnosť nemá oproti súčasnému stavu, vplyv na obyvateľov a rozvoj sídiel, resp. po ukončení rekonštrukcie mosta sa premávka v tomto úseku vráti k plynulej obojsmernej premávke. 7. Celkové znečisťovanie alebo znehodnocovanie prostredia vrátane ovplyvňovania biodiverzity. Vplyvy na horninové prostredie a reliéf: Počas výstavby: - Narušenie horninového prostredia počas zakladanie nového mosta: V súvislosti s navrhovaným spôsobom zakladania mosta v jestvujúcich predpokladaných geologických a hydrogeologických pomeroch sa nepredpokladá významnejší negatívny vplyv na horninové prostredie. Pred začatím stavby bude zhotoviteľom stavby realizovaný doplňujúci podrobný inžinierskogeologický prieskum, dva prieskumné vrty dĺžky min. 15m (v mieste opory 1 a v mieste opory 2), ktorý overí podmienky a príp. navrhne zmeny v zakladaní mosta. Zásah do horninového prostredia bude iba lokálneho charakteru. - Úprava cesty I/74: úpravy horných asfaltových vrstiev jestvujúcej vozovky, spevnenie zemných krajníc štrkodrvinou – práce realizované na povrchu v rámci súčasného cestného telesa bez predpokladu ovplyvnenia horninového prostredia. Bez vplyvu na reliéf. - Úprava koryta toku Luha: V rámci rekonštrukcie mosta sa v mostnom otvore, na vtoku a na výtoku z mostného otvoru v dĺžke cca. 20,00m upraví koryto potoka Luh. Úprava spočíva v odstránení existujúcej poškodenej dlažby, vyčistení koryta od nánosov a odpadu, vybudovanie lichobežníkového koryta a úrovňových betónových stabilizačných prahov na začiatku a na konci úpravy. – práce realizované v malej hĺbke (do 0,5 m), bez vplyvu na horninové prostredie a reliéf. - Možné negatívne ovplyvnenie horninového prostredia súvisí iba s rizikom prípadnej havárie (úniku ropných látok zo stavebných mechanizmov). Toto riziko je možné eliminovať pravidelnou kontrolou stavu mechanizmov a dodržiavaním všeobecne platných technologických a organizačných opatrení. Významnosť vplyvu v prípade havarijnej situácie nie je možné predvídať. Počas prevádzky: Bez vplyvu na horninové prostredie a reliéf a to najmä v porovnaní so súčasným stavom. Celkovo je možné pôsobenie na horninové prostredie hodnotiť ako negatívne, málo významné, na úrovni rizika. Vplyvy na povrchovú a podzemnú vodu Počas výstavby: Ovplyvnenie povrchových vôd súvisí s ich otvorenosťou, dochádza tu k priamemu vnikaniu kontaminantov do tokov. Rozhodujúcim momentom sú kontakty tokov so stavebnými úkonmi. Okrem charakteru stavebného zásahu významnú úlohu zohrávajú aj hydrologické parametre tokov. U tokov s vyššími prietokmi a prirodzeným korytom sa lepšie prejavujú samočistiace procesy. K znečisteniu toku Luh zákalotvornými a inými látkami dôjde: - pri zemných prácach v tesnej blízkosti toku (odstránenie vegetačného krytu, odhumusovanie plôch záberov pôdy, výkopové práce, úprava svahov koryta v mieste dočasného premostenia), ak budú realizované za daždivého počasia dôjde k znečisteniu toku zákalotvornými látkami. Toto znečistenie bude pôsobiť iba krátkodobo. - pri prácach v koryte toku súvisiacimi s demoláciu nosnej konštrukcie mosta. Pred samotnou demoláciou železobetónovej konštrukcie mosta (nosníkov) budú z mosta odstránené všetky demontovateľné časti a konštrukčné vrstvy vyberateľné z povrchu (zábradlie, konštrukčné vrstvy vozovky, ...). Po vybúraní nosníkov bude potrebné prečistenie koryta od vybúraných materiálov (železobetónových úlomkov rôznej veľkosti), čo si vyžiada časovo obmedzený pohyb stavebných mechanizmov v koryte toku. V rámci prečistenia koryta bude zároveň realizovaná úprava tvaru koryta podľa návrhu jeho úpravy. - pri úprave koryta potoka Luh, pri odstraňovaní jestvujúcej, čiastočne rozpadnutej úpravy koryta ako aj pri zriedení novej úpravy, ktorá pozostáva z kamenej dlažby osadenej do betónu dôjde k priamemu zásahu do vodného prostredia, ktoré môže byť mimo zákalotvorných látok (splachu zeminy) znečistené, pri nesprávnej realizácii prác stavebných aj výtokom z betónových zmesí. - vplyv na priebeh povodní: podľa § 4 ods. 2, písm. e) zákona č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami je prestavba mosta M5960 definovaná aj ako opatrenie zabezpečujúce prietokovú kapacitu koryta vodného toku. V súvislosti s výstavbou nového mosta sa zlepší prietočnosť koryta Luh v dotknutom úseku NČ, prietok v koryte pod mostom sa upraví na Q=60,3 m3 /s čo predstavuje Q100+ min. 1,05 m a taktiež sa priestor pod mostom a v jeho okolí očisti od nánosov a náletových drevín a vyčisti sa koryto pod mostom, pred vtokom a za vtokom na dĺžke cca 20 m. NČ v predkladanom rozsahu môže mať krátkodobý vplyv na prípadný priebeh povodní na dotknutom úseku toku z dôvodu zníženia prietoku koryta v mieste dočasného premostenia, ktoré ja navrhované na prietoku na úrovni Q10=24 m3 /s. Podrobné posúdenie pôsobenia tohto vplyvu vrátane návrhu opatrení bude obsahovať povodňový plán zabezpečovacích prác vypracovaný pre obdobie výstavby, ktorý bude odsúhlasený správcom toku. Ovplyvnenie vodných zdrojov a pásiem hygienickej ochrany vodných zdrojov: - bez vplyvu - evidované vodné zdroje na hromadné zásobovanie ako aj studne pre individuálny odber vody sú umiestnené mimo oblasti možného pôsobenia vplyvov posudzovanej zmeny navrhovanej činnosti. Ich ohrozenie aj v prípade vzniku havarijnej situácie je nepravdepodobné. Vplyv na plnenie environmentálnych cieľov určených na dosiahnutie dobrého stavu povrchových vôd a dobrého stavu podzemných vôd: - bez vplyvu Pramene pitnej vody, minerálne pramene, geotermálne vrty a vodohospodársky chránené oblasti: - bez vplyvu - v území ovplyvnenom navrhovanej činnosti sa nenachádzajú Počas prevádzky: Navrhovanou činnosťou nedôjde k zmenám v pôsobení vplyvov v porovnaní so súčasným stavom. Riziko výraznejšieho znečistenia povrchových a podzemných vôd počas výstavby, ako aj prevádzky súvisy so vznikom havarijných situácií (nedodržanie technologických postupov, zlý technický stav používaných mechanizmov, poruchy a havárie stavebných mechanizmov, havárie vozidiel počas prevádzky cesty). Jedná sa o bezprostredný vplyv na kvalitu povrchových a podzemných vôd s pomerne krátkym trvaním, avšak s možnými značnými následkami. Tieto stavy nie je možné predvídať. Vplyvy na ovzdušie: Počas výstavby: Je predpoklad, že realizáciou navrhovanej činnosti dôjde počas výstavby k dočasnému zvýšeniu znečistenia ovzdušia emisiami zo stavebných strojov v riešenom území. Tieto vplyvy sú lokalizovane na najbližšie okolie staveniska a nepovažujeme ich za významné, pričom uvedene vplyvy budú časovo obmedzené na obdobie výstavby a budú pôsobiť mimo zastavaných území obcí. Počas prevádzky: V súvislosti s realizáciou navrhovanej činnosti nevznikne v danom území žiadny nový zdroj znečisťovania ovzdušia. Pomery v území budú rovnaké ako pred realizáciou navrhovanej činnosti. Vplyvy na pôdu Trvalé zábery pôdy: bez vplyvu. Nové trvalé zábery mimo jestvujúceho cestného telesa, resp. pôdorysu mosta (parcela KNC č. 1646 a 1656) sa nevyžadujú. Dočasné zábery pôdy: budú súvisieť so zriadením manipulačných priestorov pre demoláciu súčasného a výstavbu nového mosta (SO 201) vrátane úprav koryta potoka Luh a pre zriadenie dočasnej obchádzky cesty I/74 (SO 102). V rámci dočasných záberov bude dotknutá: - poľnohospodárska pôda (ttp) na celkovej výmere do 0,777 ha, pričom časť pozemkov evidovaných ako ttp nie je poľnohospodársky využívaná (brehové porasty potoka Luh). V závislosti od dĺžky výstavby pôjde buď o dočasný záber poľnohospodárskej pôdy alebo v prípade výstavby do jedného roka o použitie poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodársky zámer na čas kratší ako jeden rok vrátane uvedenia poľnohospodárskej pôdy do pôvodného stavu. Na poľnohospodárskych pozemkoch bude vykonaná skrývka humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy podľa „Bilancie skrývky humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy“. Pozemky dočasných záberov budú po ukončení prác uvedené do pôvodného stavu podľa „Návrhu vrátenia poľnohospodárskej pôdy do pôvodného stavu“ spracovaného oprávnenou osobou. - vodná plocha na celkovej výmere do 0,350 ha. Jedná sa o zábery súvisiace so zriadením manipulačných plôch pre výstavbu mosta a zábery súvisiace s úpravou koryta toku Luh, pričom vo výmere dočasných záberov je zahrnuté aj dno koryta potoka. Plochy evidované ako vodná plocha nedotknuté úpravou (spevnením brehov) budú uvedené do pôvodného stavu podľa požiadaviek správcu toku. - ostatná plocha – brehové porasty potoka Luh. Jedná sa o záber do 0,090 ha v rámci výstavby mosta a zriadenia dočasnej obchádzky. Úprava terénu po ukončení výstavby bude v súlade s projektom stavby. Po ukončení terénnych úprav sa v celom rozsahu záberov brehových porastov (výrubu drevín) navrhuje v rámci opatrení realizovať náhradnú výsadbu pôvodných druhov drevín. Vplyvy na biotu Predpoklad pôsobenia negatívnych vplyvov s dlhodobým následkom súvisí najmä s realizácie zemných prác v rozsahu trvalých a dočasných záberov, kde dôjde k odstránenie súčasného pôdneho krytu, likvidácii rastlinných spoločenstiev a pôdnych organizmov. Vzhľadom na charakter a stav dotknutých spoločenstiev, ako aj skutočnosť, že tieto vplyvy budú pôsobiť iba na malý okruh živočíchov (pôdna fauna) hodnotíme tieto vplyvy ako negatívne dlhodobé, málo významné, s postupným návratom obdobných spoločenstiev na plochy dočasných záberov. Výrub drevín: Vyžaduje sa v súvislosti s prestavbou mosta M5960 a najmä v súvislosti so zriadením dočasnej obchádzky cesty I/74. Vplyvy na ichtyofaunu: K priamemu zásahu do biotopu rýb (vodného prostredia) dôjde pri prečistení koryta po ukončení výstavby a aj pri realizácií úprav koryta toku Luh v dĺžke 20 m. Nepriamy zásah vyvolajú stavebné aktivity vykonávané v blízkosti toku. Stavebné aktivity realizované v toku a jeho blízkosti spôsobia dočasné zakalenie toku a otrasy, ktoré sa prenesú do vodného prostredia a dočasne budú vyrušovať celú ichtyofaunu. Zakalenie toku, pohyb mechanizmov a vibrácie vyvolajú dočasné teritoriálne zmeny v správaní (presun do pokojnejších vôd), ktoré však nebudú mať trvalý a významný vplyv na uvedené druhy v rámci ich celkového výskytu v toku, ktorý je územím európskeho významu. Pri stavebných aktivitách realizovaných priamo v toku (demolácia nosnej konštrukcie mosta do toku, prečistenie koryta, úprava brehov koryta) môže dôjsť k úhynu rýb a to najmä mladých jedincov vo vekovej kategórií do 1 roka (plôdik rýb), ktoré sa zdržiavajú na okrajoch riečiska, resp. sa ukrývajú pod kameňmi alebo v štrkovo-bahnitých nánosoch dna. Na zmiernenie rizika úhynu rýb je potrebné pred začatím búracích prác (zásahom do riečiska) realizovať odlov rýb elektrickým agregátom v úseku 25 m pod a 25 m nad mostným objektom a to najmä so zameraním na plytčiny kde sa môže vyskytovať niektoré ohrozené druhy rýb a plôdik ostatných druhov rýb do veku jedného roka. Následne každý deň pred začiatkom prác v riečisku realizovať mechanické plašenie rýb.. Je predpoklad, že pri padnutí prvého úlomku do koryta sa ryby prirodzene dočasne vzdiali z dotknutého úseku toku. Po prerušení prác sa do tohto úseku toku opäť vrátia (tento cyklus je pravidelne pozorovaný pri výstavbe iných mostov). Každodenný záchranný odlov rýb nemá význam, nakoľko ryby sa do dotknutého úseku toku vracajú už aj po krátkom prerušení prác (napr. prestávka na obed). Vyhodnotenie vplyvov na ostatnú faunu Významnú časť fauny dotknutého úseku toku Luha a priľahlého okolia tvorí avifauna. V území priamo dotknutom navrhovanou činnosťou neboli počas terénnych prieskumov mapované hniezda, čo však v čase začatia realizácie prác nie je možné vylúčiť, aj z tohto dôvodu je nevyhnutné dodržať podmienku výrubu drevín v mimo vegetačného (hniezdneho) obdobia. Je však pravdepodobný výskyt hniezd v brehových porastoch na priľahlých úsekoch toku a v okolitých lesných porastoch. Významnejšie ovplyvnenie hniezdneho správania sa vtáctva v území sa v súvislosti s realizáciou navrhovanej činnosti neočakáva. Vzhľadom na hniezdny cyklus vtákov (marec – september/október) bude významnosť pôsobenia vplyvov závisieť najmä od termínu realizácie stavebných prác, najmä demolácie jestvujúceho a zakladania nového mosta. V prípade, že tieto budú realizované mimo hniezdneho obdobia (október – február) nie je predpoklad ovplyvnenia hniezdenia v tejto lokalite. Taktiež sa nepredpokladá, že dôjde k opusteniu hniezd, ak sa práce začnú realizovať v priebehu hniezdneho obdobia – vtáky hniezdiace v blízkosti mosta M5960 (cesty I/74) sú zvyknuté na hluk a vyrušovanie z dopravy a je pravdepodobné, že kvôli pôsobeniu nového hluku zo stavebných činností neopustia hniezda po nakladení vajíčok, resp. po vyliahnutí mláďat. Najrizikovejšie obdobie pre narušenie hniezdnych zvyklostí v dotknutej oblasti je realizácia hlavných stavebných prác v období zahniezďovania – február/marec. Menšie druhy, najmä spevavce nebudú výrazne podliehať vplyvom, dočasne sa presunú do blízkych kľudnejších zón tangovaného územia. Väčšie druhy dočasne opustia biotop rieky v dotknutom úseku. Počas prevádzky nedôjde k zmene v pôsobení vplyvov. Počas výstavby dôjde k vyrušovaniu (hluk zo stavebných mechanizmov) aj ostatných živočíchov žijúcich v blízkosti dotknutého úseku cesty. Vzhľadom na to, že tieto negatívne procesy budú priestorovo obmedzené na malé územie a budú realizované v území pravidelne zaťažovanom hlukom z cestnej dopravy, nie je predpoklad, že realizácia stavby vyvolá trvalé zmeny v teritoriálnom resp. migračnom chovaní zvierat. Vplyvy na krajinnú štruktúru, scenériu a prvky ÚSES Vplyvy na krajinnú štruktúru a scenériu krajiny Realizácia navrhovanej činnosti vyvolá iba nepatrné dočasné zmeny v štruktúre a scenérii krajiny súvisiace výstavbou dočasnej obchádzky cesty I/74 v mieste prestavby mosta. Po ukončení prestavby mosta budú pozemky uvedené do pôvodného stavu a celková štruktúra a scenéria krajiny bude porovnateľná so súčasným stavom. Vplyvy na ÚSES Prvky ÚSES na nadregionálnej úrovni – bez zásahu. NČ bude realizovaná priamo v území genofondovej lokality GL56 potok Luhy: Počas realizácie stavebných prác dôjde v území ku kumuláciu vplyvu z dopravy s vplyvmi zo stavebných prác (hluk, prašnosť, vibrácie). Pôsobenie negatívnych vplyvov zo stavebných prác bude najvýraznejšie v etape demolácie súčasného mosta a pri zakladaní nového mosta (nárazové pôsobeniu hluku vyššej intenzity), bude však pôsobiť iba krátkodobo. V dôsledku pôsobenia týchto vplyvov dôjde k dočasnému a čiastočnému narušeniu integrity genofondovej lokality, ktorú je zároveň možné definovať ako biokoridor miestneho významu a to najmä počas dennej doby, nepriaznivé vplyvy však budú pôsobiť iba na malom území. Nakoľko nedôjde k vytváraniu novej trvalej bariéry v toku Luh, nepredpokladá sa narušenie migrácie vodných a ostatných živočíchov. Ostatné územia RÚSES nachádzajúce sa v okolí realizácie navrhovanej činnosti nebudú dotknuté. Vplyvy na dopravu Počas výstavby Realizácia navrhovanej činnosti bude mať počas obdobia výstavby priamy vplyv na plynulosť premávky na ceste I/74 v smere Dlhé nad Cirochou – Snina – Ubľa - Ukrajina. Po uzatvorení mosta M5960 a presmerovaní dopravy na dočasnú obchádzku cesty I/74 (SO 201) dôjde k obmedzeniu rýchlosti premávky na 30 km/hod a k obmedzeniu plynulosti dopravy z dôvodu jej presmerovania do jedného jazdného pruhu. Premávka bude riadená dočasným dopravným značením odsúhlaseným Okresným dopravným inšpektorátom PZ. Súbežne s prestavbou mosta M9560 navrhovateľ pripravuje na ceste I/74 v k.ú Ubľa aj prestavbu mosta M7607, ktorý sa nachádza vo vzdialenosti cca 1,5 km od mosta M5960. V rámci prestavby mosta M7607 je navrhované kompletné uzatvorenie premávky na ceste I/74 počas realizácie prác a presmerovanie premávky na dočasnú obchádzkovú trasu po ceste II/566 a III/3892. V prípade, ak budú obe prestavby mosta realizované súčasne, bude doprava po dočasnej obchádzke mosta M5960 minimálna, bude slúžiť iba pre hospodárske subjekty obhospodarujúce poľnohospodárske a lesné pozemky v úseku medzi mostom M5960 a M7607. V tomto prípade sa navrhuje pred začatím prác prehodnotiť význam a rozsah technického riešenia dočasnej obchádzky cesty I/74 (SO 201). Ministerstvo obrany SR, Sekcia majetku a infraštruktúry vo svojom stanovisku zo dňa 30.11.2022 požaduje zo záujmov OS SR pri realizácii stavby zabezpečiť prejazdnosť (obslužnosť) komunikácie I/74 o minimálnej šírke jazdného pruhu 3,5 m alebo zabezpečenie obchádzkovej trasy v zasiahnutom úseku. V prípade realizácie prestavby oboch citovaných mostov s rovnakom období bude táto požiadavka splnená s vytýčením obchádzkovej trasy po ceste II/566 a III/3892. V prípade, že prestavba mostov nebude realizovaná súbežne, bude prejazdnosť zabezpečená po dočasnej obchádzke cesty I/74 vybudovanej v rámci prestavby mosta M5960 (SO 201). Počas prevádzky Realizácia navrhovanej činnosti odstráni havarijný stav mosta, dlhodobé zabezpečí bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky a zlepší dopravno-technické parametre komunikácie. Vplyvy na kultúrno- historické pamiatky a archeologické náleziská V území ovplyvnenom navrhovanou činnosťou nie sú evidované archeologické a paleontologické lokality. Poľnohospodárstvo Počas výstavby: V rámci realizácie navrhovanej činnosti dôjde k dočasným záberom trvalých trávnych pozemkov na celkovej výmere do 0,777 ha (časť týchto pozemkov nie je poľnohospodársky využívaná – brehové porasty potoka Luh). V závislosti od dĺžky výstavby pôjde buď o dočasný záber poľnohospodárskej pôdy alebo v prípade výstavby do jedného roka o použitie poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodársky zámer na čas kratší ako jeden rok vrátane uvedenia poľnohospodárskej pôdy do pôvodného stavu. V rámci realizácie navrhovanej činnosti nedôjde k rozdrobeniu poľnohospodárskych pozemkov ani k trvalému sťaženiu prístupu na nich. Pozemky dočasných záberov budú po ukončení prác uvedené do pôvodného stavu podľa „Návrhu vrátenia poľnohospodárskej pôdy do pôvodného stavu“ spracovaného oprávnenou osobou. Počas prevádzky: Bez vplyvu – v porovnaní so súčasným stavom. Lesné hospodárstvo Bez vplyvu. Rekreácia a cestovný ruch Bez vplyvu. Údaje o predpokladaných vplyvoch navrhovanej činnosti na biodiverzitu a chránené územia V dotknutom území, tak ako je vyčlenené v zámere, sa nenachádzajú chránené územia vyhlásené podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, a preto navrhovaná činnosť nemá vplyv na chránené územia. Vplyvy na chránené vodohospodárske oblasti (CHVO) Najbližšia CHVO Vihorlat sa nachádza mimo územia možného pôsobenia vplyvov navrhovanej činnosti. 8. Riziko nehôd s prihliadnutím najmä na použité látky a technológie, ako aj ďalšie možné riziká spojené s realizáciou navrhovanej činnosti (napr. prírodné katastrofy, zmena klímy). Riziko vzniku mimoriadnej udalosti vzhľadom na druh vykonávanej činnosti je málo pravdepodobné a je eliminované použitými účinnými opatreniami ako sú správne skladovanie stavebných materiálov, kontrola stavu stavebných mechanizmov na dennej báze s dôrazom na kontrolu pri každom ich zásahu do vodného toku. II. Miesto vykonávania navrhovanej činnosti 1. Súčasný stav využitia územia Jestvujúci most je jednopoľový, nosná konštrukcia je prefabrikovaná tvorená tyčovými prefabrikátmi typu Vloššák dĺžky 16,3m, výšky 0,70m. V priečnom reze sa v každom poli nachádza 10ks nosníkov. Nosníky nie sú priečne predopnuté. Vplyvom nefunkčnej izolácie sa v škárach medzi nosníkmi prejavujú následky zatekania – porušená výplň škár medzi nosníkmi, mapy na nosníkoch inkrustácie. Výplň škár medzi nosníkmi je nesúdržná a zo škár miestami vypadáva. Spodná stavba mosta je tvorená oporami s rovnobežnými krídlami. Predpokladáme, že spodná stavba mosta je založená plošne. Betón opôr a krídel je „riedky“, poznačený zatekaním a deštrukčnými účinkami solí z posypových materiálov. Úložný prah opory 2 je značne poškodený, vplyvom zatekania je badateľný značný úbytok prierezu a na výtokovej strane bola zaznamenaná statická šmyková trhlina. Z uvedeného dôvodu je možné konštatovať, že opora 2 je zo statického a konštrukčného hľadiska nevyhovujúca a je nutné prijať okamžité opatrenia na jej stabilizáciu. Na základe hlavnej prehliadky bol stavebnotechnický stav mosta ohodnotený stupňom 5, zlý. 2. Súlad navrhovanej činnosti s platnou územnoplánovacou dokumentáciou Územný plán Prešovského samosprávneho kraja bol schválený Zastupiteľstvom Prešovského samosprávneho kraja uznesením č. 268/2019 dňa 26.08.2019. Záväzná časť Územného plánu Prešovského samosprávneho kraja bola vydaná Všeobecne záväzným nariadením Prešovského samosprávneho kraja č. 77/2019, ktoré bolo schválené Zastupiteľstvom Prešovského samosprávneho kraja uznesením č. 269/2019 dňa 26.08. 2019 s účinnosťou od 06.10.2019. Navrhovaná činnosť je v súlade s nasledujúcimi bodmi záväznej časti tohto dokumentu: 9.3. Cestná doprava 9.3.2. Rešpektovať lokalizáciu existujúcej cestnej infraštruktúry diaľnic až ciest III. triedy – definovanú pasportom Slovenskej správy ciest “Miestopisným priebehom cestných komunikácií“, ohraničenú jej ochrannými pásmami mimo zastavaného územia a cestných pozemkov v zastavanom území Prešovského kraja. 9.3.7. Chrániť územný koridor, vytvárať územno–technické podmienky a realizovať: 9.3.7.6. Odstraňovanie bodových a líniových dopravných závad a obmedzení. Navrhovaná činnosť zároveň nie je v rozpore s ostatnými bodmi záväznej časti ÚPN VÚC Prešovského kraja. Územný plán obce Ubľa: obec nemá spracovaný územný plán. Navrhovaná činnosť nie je v rozpore s rozvojom a aktivitami obce. 3. Relatívny dostatok, kvalita a regeneračné schopnosti prírodných zdrojov v dotknutej oblasti a v horninovom prostredí Vplyv na horninové prostredie a reliéf je nevýznamný – zanedbateľný, ide prevažne o vplyv s charakterom rizika, náhody alebo so zanedbateľným príspevkom alebo dočasným pôsobením. Počas prevádzky: bez vplyvu na horninové prostredie a reliéf a to najmä v porovnaní so súčasným stavom. 4. Únosnosť prírodného prostredia, najmä ak ide o tieto oblasti: 4.1. Vodné útvary Znečistenie vodných tokov a podzemných vôd ma nevýznamný vplyv. Významnosť vplyvu znečistenia povrchových vôd zákalotvornými látkami (splach zeminy, rozrušenie brehov a dna toku) a rizika znečistenia povrchových a podzemných vôd v prípade vzniku havarijných situácií pri úniku ropných látok z obslužných strojov nie je možné určiť. 4.2. Mokrade V posudzovanom území sa nenachádzajú žiadne významné medzinárodné, národné a regionálne mokrade. Na zmenu stavu mokrade, najmä jej úpravu, zasypávanie, odvodňovanie, ťažbu tŕstia, rašeliny, bahna alebo iného materiálu, sa vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody. 4.3. Pobrežné oblasti (riek, jazier, nádrží) vrátane ústí riek Realizácia navrhovanej činnosti nemá vplyv na pobrežné oblasti vrátane ústí riek. 4.4. Pohoria a lesy Navrhovaná činnosť je umiestnená na pozemkoch definované v katastri nehnuteľností ako vodné plochy, ostatné plochy, trvalé trávne porasty a zastavané plochy a nádvoria. Navrhovaná činnosť nemá vplyv na lesy a pohoria. 4.5. Chránené územia [napr. chránená krajinná oblasť, národný park, chránený areál, prírodná rezervácia, národná prírodná rezervácia, prírodná pamiatka, národná prírodná pamiatka, chránený krajinný prvok, chránené vtáčie územie, navrhované chránené vtáčie územie, územie európskeho významu, európska sústava chránených území (Natura 2000), chránené vodohospodárske oblasti] V dotknutom území sa nenachádzajú chránené územia vyhlásené podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, a preto navrhovaná činnosť nemá vplyv na chránené územia. Najbližšia CHVO Vihorlat sa nachádza mimo územia možného pôsobenia vplyvov navrhovanej činnosti. 4.6. Oblasti významné z hľadiska výskytu, ochrany a zachovania vzácnych druhov fauny a flóry (napr. chránené druhy a ich biotopy) Flóra Ako potenciálna prirodzená vegetácia (vegetácia, ktorá ba sa za daných klimatických, pôdnych a hydrologických pomerov vyvinula na určitom mieste, keby vplyv ľudskej činnosti ihneď prestal) sú na území obce definované tieto spoločenstvá: - podhorské bukové lesy: tieto spoločenstvá sú v k.ú. Ubľa zachovalé a pokrývajú značnú časť územia s ich potenciálnym rozšírením - karpatsko dubovo – hrabové lesy: ich potenciálne rozšírenie v k.ú. Ubľa je menšie ako bukových lesov. Súčasný stav ich výskytu v území je priaznivý. - jelšové lesy na nivách podhorských a horských vodných tokov: tieto spoločenstvá prirodzene sa vyskytujúce v údoliach tokov a na dostupných svahoch, boli ľudskou činnosťou najviac negatívne ovplyvnené v dôsledku premeny pozemkov (odlesnenia) na zástavbu a poľnohospodárske využitie. V úsekoch, kde sa zachovali ako brehové porasty vodných tokov predstavujú hodnotné spoločenstvá. Na ostatnom odlesnenom území sa mnohé fytocenózy vytvárali ako náhradné synantropné spoločenstvá (obrábané pôdy so segetálnou vegetáciou a neobrábané pôdy s ruderálnou vegetáciou). Z prirodzených hodnotných spoločenstiev sa v k.ú. Ubľa (mimo územia dotknutého NČ) zachovali súvislé lesné komplexy na svahoch kopcov vo východnej, západnej a čiastočne aj juhozápadnej časti katastrálneho územia, na ktoré nadväzujú prirodzené lúčne spoločenstvá a v rôznej šírke a zachovalosti aj sprievodná vegetácia okolo vodných tokov. V rámci týchto území sa vyskytujú aj biotopy európskeho a národného významu Ls5.1 bukové a jedľovo – bukové kvetnaté lesy (9130), Ls5.2 Kyslomilné bukové lesy (9110), Lk3 Mezofilné pasienky a spásané lúky a v okolí vodných tokov Ls1.3 Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy (91EO). V území priamo dotknutom NČ bol mapovaný výskyt týchto druhov rastlín (apríl 2023): - drevinová vegetácia - brehové porasty potoka Luh v druhovom zložení: vŕba krehká, jelša lepkavá, v podraste: javor horský, vŕba, jelša, z krov svíb krvavý, lieska obyčajná, bršlen európsky a slivka trnková. - bylinná vegetácia: v čase terénnych prieskumov 12/2023 a 03/2024 nebolo podrobné mapovanie bylinnej vegetácie možné. Na svahoch cestného telesa ako aj na svahoch koryta potoka Luh je možné predpokladať výskyt druhov: púpava lekárska (Taraxacum officinale), hluchavka purpurová (Lamium purpureum), hluchavka biela (Lamium alba), žihľava dvojdomá (Urtica dioica), lastovičník väčší (Chelidonium majus), blyskáč jarný (Ficaria verna), pichliač obyčajný (Cirisus vulgare), bodliak poľný (Carduus acanthoides) kapsička pastierska (Capsella bursa-pastoris), mätonoh trváci (Lolium perenne), lipnica lúčna (poa pratensis), chochlačka dutá (Corydalis cava). Na TTP sa vyskytujú bežné lúčne trávy napr. lipnica, kostrava, psiarka, pýr atď. Fauna Zoogeografické členenie: terestrický biocyklus: Dotknuté územie patrí do provincii listnatých lesov, podkarpatského úseku. Zoogeografické členenie: Limnický biocyklus: Dotknuté územie patrí do Pontokaspickej provincie, potiského okresu a latorickej časti. Súčasné druhové zloženie živočíchov posudzovaného územia a jeho širšom okolí je sformované do týchto základných typov zoocenóz: - zoocenózy listnatých a zmiešaných lesov (zoocenózy bukových lesov a jedľovo-bukových lesov) – širšie okolie realizácie NČ, ktoré nebude NČ priamo ovplyvnené. Lesné prostredie je najbohatšie na druhy a v lesoch v okrese Snina ako aj obce Ubľa sa vyskytuje množstvo druhov živočíchov – pôdne živočíchy, chrobáky, motýle, obojživelníky, vtáky, cicavce. - zoocenózy spoločenstiev tečúcich a stojatých vôd a zoocenózy nížinných a podhorských lužných lesov – vodný tok Luh so sprievodnou vegetáciou, ktorá má v mieste mosta pomerne zachovalú štruktúru a v mieste výstavby dočasnej obchádzky cesty I/74 (SO 102) dosahuje šírku do 16 m obojstranne. Táto zoocenóza bude NČ priamo dotknutá v mieste kríženia cesty I/74 s vodným tokom Luh (výstavba mosta M5960 a dočasnej obchádzky cesty I/74). Podrobné údaje o výskyte druhov rýb vo vodnom toku Luh nie sú známe. Druhové zloženie je možné odvodiť od výskytu druhov mapovaných vo vodnom toku Ublianke, nakoľko je predpoklad, že tieto druhy sa vyskytujú aj na dolnom úseku potoka Luh, prípadne doň občasne migrujú. Dolný úsek Ublianky je charakteristický výskytom viacerých chránených druhov, ktoré tu vytvárajú nie veľmi početné, ale stabilné populácie – hrúz fúzatý a hrúz bieloplutvý. Početnejšie sú hlaváč bieloplutvý a mihuľa potiská, ktorá je prítomná takmer v každom nánose s organickou zložkou (tieto nánosy sa vyskytujú aj v mieste výstavby mosta). V dolnom úseku Ublianky sa vyskytuje taktiež populácia lopatky dúhovej. Z ďalších druhov je v tomto úseku toku zaznamenaný výskyt druhov ako je ploska pásavá, hrúz škvrnitý, jalec hlavatý, jalec maloústy, čerebľa pestrá, hrúz kesslerov, plotica červenooká, pĺž vrchovský a pstruh potočný. Z chránených druhov cicavcov sa na toku Ublianka a pravdepodobne aj na toku Luh vyskytuje vydra riečna. Výskyt bobra vodného v území ovplyvnenom NČ nebol boli pri terénnom prieskume v decembri 2023 a apríli 2024 zaznamenaný. Z chránených druhov vtákov sa v území môžu vyskytovať rybárik, riečny, vodnár potočný, trasochvost horský a iné, ktoré používajú vodný tok ako potravinovú bázu. Mimo týchto druhov sa v území môže vyskytovať: bystruška lesklá, bystruška nosatá, salamandra škvrnitá, skokan hnedý, ropucha bradavičnatá, ropucha zelená, užovka obojková, užovka stromová atď. Úsek vodného toku Luh do vzdialenosti približne 30 m nad a pod mostom M5960 sa vyznačuje z hľadiska možného výskytu jednotlivých druhov rýb určitými rozdielmi. Striedavo pri oboch brehoch sa nachádzajú podmyté hlinité brehy a nízke štrkové lavice zasahujúca do prietočného profilu. Dno riečiska je štrkovo-kamenité, brehy s porastom drevín v šírke do 16 m. Zatienenie vodnej hladiny v bezprostrednej blízkosti mosta je nad 70%. - zoocenózy polí – orné pôdy a trvalé trávne porasty v okolí mosta M5960. Sú to otvorené priestory, často aj s rozptýlenou drevinovou vegetáciou, situované obyčajne najbližšie k zastavaným územiam obcí. Keďže priestory patria medzi najviac atakované ľudskou činnosťou, predstavujú tieto zoocenózy pobytové, potravné a niekedy i reprodukčné možnosti pre úzky diapazón druhov, tolerujúcich takéto podmienky. Z významných druhov živočíchov, sa v takejto zoocenóze viac menej stabilne, vyskytujú obojživelníky, plazy, vtáky a cicavce: z obojživelníkov sú to predovšetkým ropucha bradavičnatá, ropucha zelená, kunka žItobruchá - v sezónnych mlákach poľných ciest a terénnych depresií, jašterica živorodá, z plazov užovka obojková. Vtáctvo je paradoxne, napriek častému vyrušovaniu ľudskou činnosťou, reprezentované prítomnosťou viacerých druhov európskeho alebo národného významu - prepelicou poľnou, viacej jarabicou poľnou, bažantom poľovným, pŕhľaviarom čiernohlavým, strnádkou lúčnou, strnádkou žltou, pipiškou chochlatou), ale i cíbikom chochlatým, ktorý zahniezdi aj v poľných kultúrach. Cicavce reprezentuje napríklad zajac poľný, hranostaj čiernochvostý, piskor malý (Sorex minutus), bežné druhy hlodavcov – škodcov poľnohospodárskych kultúr a raticová zver (srnec lesný, jeleň lesný, diviak lesný), ktorá využíva tieto plochy ako potravinovú bázu. 4.7. Oblasti, v ktorých už bola vyčerpaná únosnosť prírodného prostredia Únosnosť prírodného prostredia je dostatočná na to, aby bolo schopné uniesť zaťaženie, s ktorým sa spája realizácia navrhovanej činnosti. Navrhovaná činnosť je lokalizovaná v rámci územia, na ktorom platí prvý stupeň ochrany v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako len „zákon o ochrane prírody a krajiny“). Realizáciou navrhovanej činnosti sa nebude zasahovať do žiadnej zo súčasných už vyhlásených lokalít územnej ochrany prírody a krajiny, ani do lokalít sústavy chránených území Natura 2000, chránených vtáčích území a území európskeho významu nachádzajúcich sa v širšom okolí. Navrhovaná činnosť taktiež nezasahuje do žiadnych výhradných plošných a líniových ložísk, chránených ložísk nerastných surovín alebo dobývacích priestorov v hodnotenom území. 4.8. Husto obývané oblasti Navrhovaná činnosť sa nachádza na ceste I/74. Vzdialenosti mosta M5960 od najbližších obytných území obcí: - Obec Ubľa cca 2,62 km - Obec Ladomirov cca 2,61 km - Obec Michajlov cca 1,16 km - Obec Klenová cca 2,00 km 4.9. Historicky, kultúrne alebo archeologicky významné oblasti. V hodnotenom území ani v jeho bezprostrednom okolí sa nenachádzajú žiadne kultúrne a historické pamiatky ani pozoruhodnosti. Na mieste navrhovanej činnosti sa nenachádzajú archeologické lokality. III. Význam a vlastnosti očakávaných vplyvov Z vykonaného hodnotenia jednotlivých vplyvov navrhovanej činnosti a z ich vzájomného spolupôsobenia vyplýva, že sa nepredpokladajú také vplyvy, ktoré by mali za následok významné zhoršenie stavu životného prostredia a zdravia obyvateľov v záujmovom území oproti súčasnému stavu. Taktiež nie sú v území známe iné prevádzkované alebo navrhované činnosti, ktorých vplyvy by mohli v území kumulatívne pôsobiť na zložky životného prostredia s vplyvmi z výstavby a prevádzky mosta M5960. Vzhľadom na umiestnenie navrhovanej činnosti, charakter navrhovanej činnosti a predpoklad iba lokálneho pôsobenia vplyvov vznikajúcich počas výstavby sa nepredpokladá pôsobenie vplyvov, ktoré by mohli mať negatívny dopad na životné prostredie na území Ukrajiny. Počas výstavby dôjde k zmene dopravy na ceste I/74 (spomalenie dopravy po dočasnej obchádzke mosta M5960). Toto dopravné obmedzenie nebude mať vplyv na životné prostredie na území Ukrajiny. Riziko pôsobenia vplyvov presahujúcich štátne hranice nemožno vylúčiť v prípade vzniku havarijnej situácie počas výstavby mosta súvisiacej s únik väčšieho množstva ropných látok priamo do toku Luh a následne do toku Ublianky. Počas realizácie stavby bude pohyb stavebných mechanizmov v toku obmedzený na minimum, stav strojov bude pravidelne kontrolovaný a pre prípad vzniku havarijnej situácie bude vypracovaný havarijný plán na predchádzanie a elimináciu havarijných situácii – predpoklad vzniku havarijnej situácie a vplyvov z nej, ktoré by mohli pôsobiť aj na území Ukrajiny je veľmi nízky. Aj v prípade vzniku havarijnej situácie počas výstavby súvisiacej s únikom ropných látok je predpoklad zachytenia týchto látok ešte na území Slovenskej republiky, v rámci opatrení počas výstavby sa navrhuje trvalé vybavenia staveniska absorpčnými látkami a sorpčným hadom na zachytávanie ropných látok na hladine vody. Kumulatívne pôsobenie je možné očakávať iba pri pôsobení vplyvov na dopravu a to z dôvodu možnej realizácie prestavby dvoch mostov v území súčasne. Významnejšie obmedzenie dopravy sa očakáva pri prestavbe mosta M7607, kde počas realizácie bude premávka na ceste I/74 kompletne uzatvorená a presmerovaná na obchádzkovú trasu súčasnej prestavbe oboch mostov nedôjde k zhoršeniu dopravných obmedzení v území. Keďže zámer obsahoval všetky náležitosti podľa § 22 ods. 1 a ods. 2 zákona č. 24/2006 Z. z., Okresný úrad Snina, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy zaslal do siedmich pracovných dní od doručenia zámeru zámer povoľujúcemu orgánu, rezortnému orgánu, dotknutému orgánu a dotknutej obci a zverejnil zámer prostredníctvom webového sídla ministerstva a oznámenie o predložení zámeru, ktoré obsahuje základné údaje o navrhovanej činnosti a základné údaje o navrhovateľovi. V rámci zisťovacieho konania Okresný úrad Snina, odbor starostlivosti o životné prostredie podľa § 23 ods. 1 zákon 24/2006 Z. z. zaslal zámer listom číslo OU-SV-OSZP-2024/000474-002 zo dňa 22.04.2024 dotknutým obciam (Obec Ubľa, Obec Kolonica, Obec Michajlov, Obec Ladomírov, Obec Klenová, Obec Kalná Roztoka, Obec Šmigovec, Obec Strihovce, Obec Hrabová Roztoka, Obec Ruská Volová, Obec Brezovec a Obec Dúbrava), a listom číslo OU-SV-OSZP-2024/000474-004 zo dňa 22.04.2024 rezortnému orgánu, povoľujúcemu orgánu a dotknutým orgánom (Ministerstvo životného prostredia SR, odbor štátnej vodnej správy a rybárstva, Ministerstvo životného prostredia SR, odbor ochrany prírody, Ministerstvo životného prostredia SR, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, Ministerstvo dopravy SR, sekcia stratégie dopravy, Prešovský samosprávny kraj, Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Humennom, Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Humennom, Okresný úrad Snina, odbor krízového riadenia, Okresný úrad Snina, odbor SoŽP, úsek ŠVS, ŠSOH, OPaK, ŠSOO, Okresný úrad Humenné, odbor CDaPK, Okresný úrad Humenné, pozemkový a lesný odbor, Okresný úrad Prešov, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Okresný úrad Prešov, Odbor SoŽP, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Okresný úrad Prešov, odbor SoŽP, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja). Súčasne v zmysle § 23 ods. 1 zverejnil na webovom sídle https://www.enviroportal.sk/eia/detail/i-74-ubla-most-74-042-m5960- zámer, oznámenie o predložení zámeru a informáciu pre verejnosť. Rezortný orgán, povoľujúci orgán, dotknutý orgán a dotknutá obec mohli podľa § 23 ods. 4 zákona 24/2006 Z. z. doručiť príslušnému orgánu písomné stanoviská k navrhovanej činnosti najneskôr do 21 dní od jeho doručenia. Okresný úrad Snina, odbor starostlivosti o životné prostredie nedoručené písomné stanoviská v uvedenej lehote považuje za súhlasné. Okresný úrad Snina, odbor starostlivosti o životné prostredie na stanoviská doručené po lehote nemusí prihliadnuť. Verejnosť mohla doručiť príslušnému orgánu písomné stanovisko k navrhovanej činnosti najneskôr do 21 dní od zverejnenia uvedených informácií podľa § 23 ods. 4 zákona 24/2006 Z. z. Písomné stanoviská sa považujú za doručené, aj keď boli v určenej lehote doručené dotknutej obci. V zákone stanovenom termíne, resp. do termínu vydania tohto rozhodnutia doručili Okresnému úradu Snina, odboru starostlivosti o životné prostredie svoje písomné stanoviská nasledovné subjekty (stanoviská sú citované v skrátenom znení): 1. Okresný úrad Snina, Odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy ochrany ovzdušia, Partizánska 1057, 069 01 Snina, list číslo OU-SV-OSZP-2024/000487-002 zo dňa 23.04.2024 podanie s kvalifikovaným elektronickým podpisom prostredníctvom elektronickej schránky ústredného portálu verejnej správy s evidovaním doručenia dňa 23.04.2024. Navrhovaná činnosť oproti súčasnému stavu nepredstavuje zmenu v umiestnení činností. Počas výstavby dôjde k dočasnému zvýšeniu hlukovej záťaže a znečisteniu ovzdušia emisiami zo stavebných strojov. V následnej projektovej dokumentácii je potrebné primerane navrhnúť konkrétne opatrenia uvedené v prílohe číslo 8 k vyhláške č. 248/2023 Z.z. o požiadavkách na stacionárne zdroje znečisťovania ovzdušia. Uvedené požiadavky a podmienky sa uplatňujú na samostatne vykonávané činnosti a aj na činnosti, ktoré sú súčasťou veľkého zdroja, stredného zdroja alebo malého zdroja znečisťovania ovzdušia. Vyjadrenie Okresného úradu Snina, odboru starostlivosti o životné prostredie Okresný úrad Snina, odbor starostlivosti o životné prostredie berie uvedené stanovisko na vedomie a vyhodnocuje ho ako stanovisko s pripomienkou, z ktorého vyplynula podmienka, ktorú je nevyhnutné uviesť vo výrokovej časti tohto rozhodnutia pre jej rešpektovanie v ďalšom procese konania o povolení činnosti podľa osobitných predpisov. 2. Obecný úrad Brezovec, Brezovec 13, 06773 p. Ubľa, list číslo OcÚ-2024/99-1 zo dňa 24.04.2024, podanie s kvalifikovaným elektronickým podpisom prostredníctvom elektronickej schránky ústredného portálu verejnej správy s evidovaním doručenia dňa 24.04.2024. Obec Brezovec nemá žiadne pripomienky k zaslanému zámeru opravy mostu M5960. Vyjadrenie Okresného úradu Snina, odboru starostlivosti o životné prostredie Okresný úrad Snina, odbor starostlivosti o životné prostredie berie uvedené stanovisko na vedomie a vyhodnocuje ho ako stanovisko bez pripomienok, z ktorého nevyplynuli žiadne bližšie podmienky, ktoré by bolo nevyhnutné uviesť vo výrokovej časti tohto rozhodnutia pre ich rešpektovanie pri spracovaní ďalšieho stupňa dokumentácie stavby a v ďalšom procese konania o povolení činnosti podľa osobitných predpisov. 3. Okresný úrad Snina, Odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy, Partizánska 1057, 069 01 Snina, list číslo OU-SV-OSZP-2024/000489-002 zo dňa 23.04.2024, podanie s kvalifikovaným elektronickým podpisom prostredníctvom elektronickej schránky ústredného portálu verejnej správy s evidovaním doručenia dňa 24.04.2024. K navrhovanej činnosti „I/74-042 Ubľa most M 5960“ z hľadiska štátnej vodnej správy máme tieto pripomienky: 1. Na uskutočnenie stavby vo vodách a na pobrežných pozemkoch je potrebný súhlas orgánu štátnej vodnej správy v zmysle § 27 ods. 1 písm. a) vodného zákona. K žiadosti o súhlas je potrebné doložiť stanovisko správcu vodného toku a projektovú dokumentáciu, ktorú si ponechávame na účely vydania súhlasu. Súhlas je v zmysle § 27 ods. 5 vodného zákona podkladom na konanie podľa osobitných predpisov a zaniká, ak sa takéto konanie nezačalo do jedného roka od vydania súhlasu. V zmysle § 49 ods.2 vodného zákona, pobrežnými pozemkami v závislosti od druhu opevnenia brehu a druhu vegetácie pri vodohospodársky významnom vodnom toku sú pozemky do 10 m od brehovej čiary a pri drobných vodných tokoch do 5m od brehovej čiary. 2. Na vysádzanie, stínanie a odstraňovanie stromov a krov v korytách vodných tokov, na pobrežných pozemkoch a v inundačných územiach je potrebné povolenie orgánu štátnej vodnej správy v zmysle § 23 ods. 1 vodného zákona. 3. Zhotoviteľ stavby je povinný vypracovať povodňový plán zabezpečovacích prác na celé obdobie výstavby až do nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o užívaní stavby v zmysle § 10 ods. 2 písm. e) zákona č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov a zaslať na odsúhlasenie správcovi vodného toku SVP, š.p., Povodie Bodrogu, odštepný, Trebišov. 4. Povodňový plán zabezpečovacích prác zhotoviteľa stavby na vodnom toku alebo v inundačnom území vodného toku schvaľuje Okresný úrad Snina, odbor starostlivosti o životné prostredie v zmysle § 25 písm. c) bod 7. zákona č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov. 5. Počas vykonávania stavebných prác dbať, aby stavebnými mechanizmami nedošlo k znečisteniu podzemných a povrchových vôd ropnými látkami a inými látkami škodiacimi vodám. 6. V zmysle § 39 ods. 11 umývať motorové vozidlá a mechanizmy v povrchových vodách alebo odkrytých podzemných vodách, alebo na miestach, z ktorých by uniknuté pohonné látky alebo mazivá mohli vniknúť do povrchových vôd a do podzemných vôd, je zakázané. 7. S realizáciou stavby možno začať až po nadobudnutí a overení právoplatnosti stavebného povolenia, vydaného príslušným stavebným úradom. Vyjadrenie Okresného úradu Snina, odboru starostlivosti o životné prostredie Pripomienky boli vyhodnotené ako relevantné, opodstatnené a dôvodné na to, aby boli zohľadnené týmto rozhodnutím, premietnutím do výrokovej časti tohto rozhodnutia medzi podmienky, ktoré je nevyhnutné rešpektovať v ďalšom procese konania o povolení činnosti podľa osobitných predpisov. 4. Okresný úrad Snina, Odbor krízového riadenia, Partizánska 1057, 069 01 Snina, list číslo OÚ-SV-OKR-2024/000040-009 zo dňa 26.04.2024, podanie s kvalifikovaným elektronickým podpisom prostredníctvom elektronickej schránky ústredného portálu verejnej správy s evidovaním doručenia dňa 29.04.2024. Okresný úrad Snina, odbor krízového riadenia nemá k uvedenému zámeru žiadne pripomienky za predpokladu, že pri dočasnom premostení bude dodržaná normálna zaťažiteľnosť mosta 32 ton a výhradná 40 ton. Zaťažiteľnosť je potrebná v prípade vzniku mimoriadnej udalosti v zmysle § 3 zákona č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov pre prejazd zložiek Integrovaného záchranného systému. Vyjadrenie Okresného úradu Snina, odboru starostlivosti o životné prostredie Pripomienky boli vyhodnotené ako relevantné, opodstatnené a dôvodné na to, aby boli zohľadnené týmto rozhodnutím, premietnutím do výrokovej časti tohto rozhodnutia medzi podmienky, ktoré je nevyhnutné rešpektovať v ďalšom procese konania o povolení činnosti podľa osobitných predpisov. 5. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Humennom, Ul. 26. novembra č. 1507/2, 066 18 Humenné, list číslo RÚVZHE/HŽPaZ/1567/3362/2024 zo dňa 29.04.2024, podanie s kvalifikovaným elektronickým podpisom prostredníctvom elektronickej schránky ústredného portálu verejnej správy s evidovaním doručenia dňa 30.04.2024. Keďže posudzovaná činnosť sa bude vykonávať vo vzdialenosti cca 1,16 km m od najbližšej obytnej zástavby obce Michajlov nepredpokladáme prekračovanie hlukových imisií z uvedenej činnosti nad legislatívne stanovené prípustné hodnoty ustanovené v prílohe vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí v znení neskorších predpisov. Predložený zámer navrhovanej činnosti „I/74 Ubľa - most 74-042 (M5960)“ v navrhovanom rozsahu a znení nie je v rozpore s požiadavkami ustanovenými v zákone č. 355/2007 Z.z. a v jeho vykonávacích predpisoch. Vyjadrenie Okresného úradu Snina, odboru starostlivosti o životné prostredie Okresný úrad Snina, odbor starostlivosti o životné prostredie berie uvedené stanovisko na vedomie a vyhodnocuje ho ako stanovisko bez pripomienok, z ktorého nevyplynuli žiadne bližšie podmienky, ktoré by bolo nevyhnutné uviesť vo výrokovej časti tohto rozhodnutia pre ich rešpektovanie pri spracovaní ďalšieho stupňa dokumentácie stavby a v ďalšom procese konania o povolení činnosti podľa osobitných predpisov. 6. Okresný úrad Snina, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy odpadového hospodárstva, Partizánska 1057, 069 01 Snina, list číslo OU-SV-OSZP-2024/000485-002 zo dňa 02.05.2024, podanie s kvalifikovaným elektronickým podpisom prostredníctvom elektronickej schránky ústredného portálu verejnej správy s evidovaním doručenia dňa 02.05.2024. Z hľadiska úseku štátnej správy odpadového hospodárstva predložený zámer „I/74-042 Ubľa most M5960“ nie je potrebné posudzovať podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Upozorňujeme na skutočnosť, že súhlas na využívanie odpadov na spätné zasypávanie podľa § 97 ods. 1 písm. s) zákona o odpadoch udeľuje Okresný úrad v sídle kraja (§ 107 písm. t) zákona o odpadoch). Vyjadrenie Okresného úradu Snina, odboru starostlivosti o životné prostredie Pripomienky boli vyhodnotené ako relevantné, opodstatnené a dôvodné na to, aby boli zohľadnené týmto rozhodnutím, premietnutím do výrokovej časti tohto rozhodnutia medzi podmienky, ktoré je nevyhnutné rešpektovať v ďalšom procese konania o povolení činnosti podľa osobitných predpisov. 7. Okresný úrad Snina, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny, Partizánska 1057, 069 01 Snina, list číslo OU-SV-OSZP-2024/000486-002 zo dňa 03.05.2024, podanie s kvalifikovaným elektronickým podpisom prostredníctvom elektronickej schránky ústredného portálu verejnej správy s evidovaním doručenia dňa 03.05.2024. Z hľadiska úseku štátnej správy ochrany prírody a krajiny predložený zámer „I/74-042 Ubľa most M5960“ nie je potrebné posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Vyjadrenie Okresného úradu Snina, odboru starostlivosti o životné prostredie Okresný úrad Snina, odbor starostlivosti o životné prostredie berie uvedené stanovisko na vedomie a vyhodnocuje ho ako stanovisko bez pripomienok, z ktorého nevyplynuli žiadne bližšie podmienky, ktoré by bolo nevyhnutné uviesť vo výrokovej časti tohto rozhodnutia pre ich rešpektovanie pri spracovaní ďalšieho stupňa dokumentácie stavby a v ďalšom procese konania o povolení činnosti podľa osobitných predpisov. 8. Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Námestie mieru 3, 080 01 Prešov, list číslo OU-PO-OSZP2-2024/037372-002-MB zo dňa 29.04.2024, podanie s kvalifikovaným elektronickým podpisom prostredníctvom elektronickej schránky ústredného portálu verejnej správy s evidovaním doručenia dňa 09.05.2024. Po preštudovaní navrhovanej činnosti orgán štátnej vodnej správy konštatuje, že z hľadiska ochrany vodných pomerov je predmetná činnosť možná. Vyjadrenie Okresného úradu Snina, odboru starostlivosti o životné prostredie Okresný úrad Snina, odbor starostlivosti o životné prostredie berie uvedené stanovisko na vedomie a vyhodnocuje ho ako stanovisko bez pripomienok, z ktorého nevyplynuli žiadne bližšie podmienky, ktoré by bolo nevyhnutné uviesť vo výrokovej časti tohto rozhodnutia pre ich rešpektovanie pri spracovaní ďalšieho stupňa dokumentácie stavby a v ďalšom procese konania o povolení činnosti podľa osobitných predpisov. 9. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia vôd, Námestie Ľudovíta Štúra 35/1, 812 35 Bratislava, list číslo 10697/2024-4.1,31252/2024 zo dňa 06.05.2024, podanie s kvalifikovaným elektronickým podpisom prostredníctvom elektronickej schránky ústredného portálu verejnej správy s evidovaním doručenia dňa 10.05.2024. Navrhovaný zámer je akceptovateľný za podmienky dodržania požiadaviek a povinností vyplývajúcich zo zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov a zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov. Zámer nepožadujeme posudzovať v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Vyjadrenie Okresného úradu Snina, odboru starostlivosti o životné prostredie Pripomienky boli vyhodnotené ako relevantné, opodstatnené a dôvodné na to, aby boli zohľadnené týmto rozhodnutím, premietnutím do výrokovej časti tohto rozhodnutia medzi podmienky, ktoré je nevyhnutné rešpektovať v ďalšom procese konania o povolení činnosti podľa osobitných predpisov. 10. Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky, sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií, odbor cestnej infraštruktúry, Námestie slobody č. 6, 810 05 Bratislava, P.O.BOX č. 100, list č. 15341/2024/SCDPK/37186 zo dňa 07.05.2024, podanie s kvalifikovaným elektronickým podpisom prostredníctvom elektronickej schránky ústredného portálu verejnej správy s evidovaním doručenia dňa 10.05.2024. V predmetnom zámere boli identifikované a charakterizované všetky známe vplyvy na životné prostredie, ktoré sa predpokladajú v súvislosti s výstavbou a prevádzkou navrhovanej činnosti a vyhodnotené boli z hľadiska ich významnosti. Hodnotenie vplyvov na životné prostredie, zdravie obyvateľstva bolo vykonané pomocou numerickej stupnice a poukázalo vzhľadom na rozsah zásahu a charakter navrhovanej činnosti, že vplyvy nebudú mať za následok významné zhoršenie stavu životného prostredia a zdravia obyvateľov v záujmovom území oproti súčasnému stavu, vrátane synergických a kumulatívnych vplyvov. Po oboznámení sa s predloženým zámerom navrhovanej činnosti I/74 Ubľa – most 74- 042 (M5960) nemáme z koncepčného hľadiska v zmysle kompetencií oddelenia cestného hospodárstva, odboru cestnej infraštruktúry sekcie cestnej dopravy a pozemných komunikácií Ministerstva dopravy SR k predmetnému zámeru pripomienky a nepožadujeme ďalšie posudzovanie navrhovanej činnosti podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Vyjadrenie Okresného úradu Snina, odboru starostlivosti o životné prostredie Okresný úrad Snina, odbor starostlivosti o životné prostredie berie uvedené stanovisko na vedomie a vyhodnocuje ho ako stanovisko bez pripomienok, z ktorého nevyplynuli žiadne bližšie podmienky, ktoré by bolo nevyhnutné uviesť vo výrokovej časti tohto rozhodnutia pre ich rešpektovanie pri spracovaní ďalšieho stupňa dokumentácie stavby a v ďalšom procese konania o povolení činnosti podľa osobitných predpisov. 11. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Humennom, Kudlovská 173, 066 01 Humenné, list č. ORHZ-HE1-2024/000190-004 zo dňa 10.05.2024, podanie s kvalifikovaným elektronickým podpisom prostredníctvom elektronickej schránky ústredného portálu verejnej správy s evidovaním doručenia dňa 10.05.2024. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Humennom ako dotknutý orgán podľa § 3 písm. p) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov po preštudovaní dokumentu: „ I/74-042 Ubľa most M 5960 “ od navrhovateľa: Slovenská správa ciest Bratislava v zastúpení Investičná výstavba a správa ciest Košice, Kasárenské námestie 4, 040 01 Košice, IČO: 00 003 328 vydáva toto stanovisko: Z hľadiska ochrany pred požiarmi nepredpokladá vznik negatívnych vplyvov na životné prostredie. Vyjadrenie Okresného úradu Snina, odboru starostlivosti o životné prostredie Okresný úrad Snina, odbor starostlivosti o životné prostredie berie uvedené stanovisko na vedomie a vyhodnocuje ho ako stanovisko bez pripomienok, z ktorého nevyplynuli žiadne bližšie podmienky, ktoré by bolo nevyhnutné uviesť vo výrokovej časti tohto rozhodnutia pre ich rešpektovanie pri spracovaní ďalšieho stupňa dokumentácie stavby a v ďalšom procese konania o povolení činnosti podľa osobitných predpisov. 12. Obec Ubľa, Ubľa s. č. 368, 067 73 Ubľa, list číslo OcU-2024/94 zo dňa 24.05.2024, doručené dňa 27.05.2024. Zámer bol verejnosti sprístupnený na úradnej tabuli obce v dňoch 21.04.2024 až 23.05.2024 a na webovom sídle obce a na centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET). Obec Ubľa ako dotknutá obec nemá námietky voči danému zámeru. Verejnosť nedoručila k predmetnému zámeru žiadne námietky. Vyjadrenie Okresného úradu Snina, odboru starostlivosti o životné prostredie Okresný úrad Snina, odbor starostlivosti o životné prostredie berie uvedené stanovisko na vedomie a vyhodnocuje ho ako stanovisko bez pripomienok, z ktorého nevyplynuli žiadne bližšie podmienky, ktoré by bolo nevyhnutné uviesť vo výrokovej časti tohto rozhodnutia pre ich rešpektovanie pri spracovaní ďalšieho stupňa dokumentácie stavby a v ďalšom procese konania o povolení činnosti podľa osobitných predpisov. 13. Obec Klenová, Obecný úrad 126, 067 72 Klenová, list číslo OcU41/2024/003 zo dňa 30.05.2024, doručené dňa 03.06.2024. Obec Klenová nemá námietky voči realizácii predmetnej stavby. Vyjadrenie Okresného úradu Snina, odboru starostlivosti o životné prostredie Okresný úrad Snina, odbor starostlivosti o životné prostredie berie uvedené stanovisko na vedomie a vyhodnocuje ho ako stanovisko bez pripomienok, z ktorého nevyplynuli žiadne bližšie podmienky, ktoré by bolo nevyhnutné uviesť vo výrokovej časti tohto rozhodnutia pre ich rešpektovanie pri spracovaní ďalšieho stupňa dokumentácie stavby a v ďalšom procese konania o povolení činnosti podľa osobitných predpisov. Príslušný orgán zverejnil dňa 27.05.2024 všetky stanoviska doručené k predmetnému zámeru od orgánov štátnej správy a samosprávy k zámeru a dodatočne stanovisko obce Klenová dňa 03.06.2024 na webovom sídle MŽP SR: https://www.enviroportal.sk/eia/detail/i-74-ubla-most-74-042-m5960- Príslušný orgán listom č. OU-SV-OSZP-2024/000474-018 zo dňa 27.05.2024 upovedomil dotknuté subjekty o možnosti vyjadriť k jeho podkladom i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie pred vydaním rozhodnutia. Príslušný orgán uvádza, že konzultácie podľa § 63 zákona č. 24/2006 Z. z. sú vykonávané v súlade s § 64 zákona č. 24/2006 Z. z. ak to vyžaduje povaha veci, najmä ak sa tým prispeje k jej objasneniu, alebo ak to ustanovuje osobitný zákon. Záver Príslušný orgán posúdil navrhovanú činnosť uvedenú v predloženom zámere navrhovanej činnosti z hľadiska jej povahy a rozsahu, miesta vykonávania zmeny navrhovanej činnosti a významu a vlastností očakávaných vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľov, pričom vzal do úvahy súčasný stav životného prostredia v dotknutom území. Pri posudzovaní boli so zreteľom na charakter, rozsah a umiestnenie navrhovanej činnosti primerane použité kritériá pre zisťovacie konanie podľa § 29 zákona č. 24/2006 Z. z uvedené v prílohe č. 10 k zákonu, ktorá je transpozíciou prílohy č. III Smernice 2011/92/EÚ o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie. K zámeru navrhovanej činnosti bolo doručených 13 stanovísk. Písomné stanoviská od subjektov, ktoré ich nedoručili v termíne podľa § 23 ods. 4 zákona, sa považujú za súhlasné. Na základe vykonaného zisťovacieho konania možno konštatovať, že navrhovaná činnosť svojím umiestením, rozsahom a technickým riešením nemusí predstavovať neprimeranú záťaž pre životné prostredie a zdravie obyvateľstva. Z predbežného hodnotenia jednotlivých vplyvov navrhovanej činnosti a z ich vzájomného spolupôsobenia sa nepredpokladajú také vplyvy, ktoré by mali za následok významné zhoršenie stavu životného prostredia a zdravia obyvateľov oproti súčasnému stavu, ktoré by bolo potrebné ďalej posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. Príslušný orgán na základe preskúmania a posúdenia predloženého zámeru navrhovanej činnosti, doručených stanovísk k zámeru navrhovanej činnosti a na základe zhodnotenia stavu životného prostredia a celkovej úrovne ochrany životného prostredia v záujmovom území usúdil, že navrhovaná činnosť nepredstavuje taký zásah do životného prostredia, ktorý by v značnej miere mohol ohroziť životné prostredie a zdravie obyvateľov, a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. Upozornenie: Podľa § 29 ods. 16 zákona č. 24/2006 Z. z. dotknutá obec bezodkladne informuje o tomto rozhodnutí verejnosť na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené a na úradnej tabuli obce.
Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu môžno podať odvolanie podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov na Okresný úrad SNINA, odbor starostlivosti o životné prostredie, Partizánska 1057, 069 01 Snina v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia účastníkovi konania. Podľa 29 ods. 17 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. môže podať odvolanie proti tomuto rozhodnutiu len účastník konania. Toto rozhodnutie je podľa § 177 a nasl. zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok preskúmateľné súdom po vyčerpaní všetkých riadnych opravných prostriedkov a po nadobudnutí právoplatnosti.
Ing. Hedviga Štofiková
vedúci
Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci
IČO: 00151866 Sufix: 10262
Doručuje sa
Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest Košice, M. Rázusa 104/A, 010 01 Žilina, Slovenská republika
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia vôd, Námestie Ľudovíta Štúra 35/1, 812 35 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Odbor štátnej geologickej správy, Námestie Ľudovíta Štúra 35/1, 812 35 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Odbor štátnej správy ochrany prírody a krajiny, Námestie Ľudovíta Štúra 35/1, 812 35 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky, Odbor cestnej infraštruktúry, Námestie slobody 6, 811 06 Bratislava-Staré Mesto, Slovenská republika
Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru , 080 01 Prešov, Slovenská republika
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Humennom, Ul. 26. novembra 1507/2, 066 18 Humenné, Slovenská republika
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja, Oblasť Humenné, Jesenná 14, 080 05 Prešov, Slovenská republika
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Humennom, Kudlovská , 066 01 Humenné, Slovenská republika
Okresný úrad Snina, Odbor krízového riadenia, Partizánska 1057, 069 01 Snina, Slovenská republika
Okresný úrad Snina, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Partizánska 1057, 069 01 Snina, Slovenská republika
Okresný úrad Humenné, Odbor CDaPK, Kukorelliho 0/1, 066 01 Humenné, Slovenská republika
Okresný úrad Humenné, Pozemkový a lesný odbor, Kukorelliho 0/1, 066 01 Humenné, Slovenská republika
Okresný úrad Prešov, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Nám. mieru 3 , 080 01 Prešov, Slovenská republika
Obec Ubľa, Ubľa 368, 067 73 Ubľa, Slovenská republika
Obec Ladomirov, Ladomirov 181, 067 71 Ladomirov, Slovenská republika
Obec Kolonica, Kolonica 118, 067 61 Kolonica, Slovenská republika
Obec Klenová, Klenová 126, 067 72 Klenová, Slovenská republika
Obec Michajlov, Michajlov 56, 067 73 Michajlov, Slovenská republika
Obec Dúbrava, okres Snina, Dúbrava , 067 73 Dúbrava, Slovenská republika
Obec Kalná Roztoka, Kalná Roztoka 199, 067 72 Kalná Roztoka, Slovenská republika
Obec Strihovce, Strihovce 60, 067 73 Strihovce, Slovenská republika
Obec Šmigovec, Šmigovec 38, 067 73 Šmigovec, Slovenská republika
Obec Hrabová Roztoka, Hrabová Roztoka 29, 067 73 Hrabová Roztoka, Slovenská republika